lauantai 20. toukokuuta 2017

LA 20.05.2017

Kalajoella on erittäin hyvät lenkkeilyradat. Kuva Hiihtomajan maastosta.

Päivän sää Kalajoella

Tänään Kalajoella on selkeää ja poutaa. Lämpötila on + 8 C ja + 3 C välillä. Tuulen suunta on pohjoisesta.. Tuulen voimakkuus on 6 metriä sekunnissa. Ilman suhteellinen kosteus on 97 %. Aurinko nousee 03.53 ja laskee 22.49. Päivän pituus Kalajoella on tänään 18 tuntia 56 minuuttia.
Tänään nimipäiviä viettää Lilja, Lilli ja Karoliina.

Huomisen ennuste

10 vuorokauden sääennuste Kalajoelle näyttää tällaiselta

Päiväni
Heräsin puoli viiden aikaan. Luin sähköpostit ja katsoin facebookin. Facebookissa oli erilainen video.
Ihime
Luin lehdet ja tien muistiinpanot. Jumppasin 30 minuuttia. Kävin pesulla. Valmistin aamupalaksi salaatin, jossa oli tuotekurkkua, viinrypäleiä, ituja ja juustoa. Teetä ja hunajaa, kananmuna, näkkileipä ja tonnikalaa.
Jatkoin lehtien lukemista ja muistiinpanojen tekemistä. Join aamukahvit ja lähdin toimistooni Kalajoki-näyttelyyn. Tänään Kalajoki-näyttelyssi kävi suuresti arvostamani henkilö, jonka kanssa kävimme tarkasti muun muassa pankkikriisin littyviä asioita läpi aina ns. Koiviston konklaavista ja salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta PR-talojen konkurssivyyhden yksityiskohtaiseen todistusaineistoon, mikä on toimistoni seinällä.

Minuun on otettu yhteyttä tämän asian johdosta:
(Valmistelija: palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola) Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus pyytää kuntia kartoittamaan vastaanottoja järjestelytiloiksi sopivia kiinteistöjä Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun alueilla. Tilakartoituksessa pääpaino pyydetään laittamaan ensisijaisesti vastaan ot to kes kus toi min taan soveltuvien tilojen listaamiseen. Majoitusmuoto voi olla laitosmaista tai asuntopohjaista. Vastaanottokeskuksen vä himmäis ka pa si teet ti on yleensä vähintään 100 paikkaa, pienempiä tiloja voidaan hyödyntää alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ma joit ta miseen tarkoitetun ryhmäkodin tai tukiasumisyksikön toimintaan. Tilojen tulee olla tällä hetkellä joko tyhjinä, vajaakäytöllä tai melko nopeasti käyt töön otettavissa. Kunnoltaan tilojen tulee soveltua pidempiaikaiseen asu mi seen (esim. useita kuukausia) Kalajoen ja Himangan tyhjiä tiloja on kartoitettu noin vuosi sitten. Tällä hetkel lä asuinkäyttöön soveltuva tyhjillään oleva tila on Kalajoen kaupungin omis ta ma ns. Pahkalan vanha koulu, jonne voidaan sijoittaa korkeintaan 50 asukasta.
Minä rohkenen epäillä, että voidaanko Pahkalan koululle sijoittaa 50 asukasta, vaikka lautakunta on näin päättänyt.

Myös tämän asian johdosta minuun on otettu yhteyttä:
(Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja) Kalajoen kaupungin ensiavun ja vastaanoton henkilöstö on lähestynyt esimie hiä 3.4.2017 päivätyllä kirjeellä koskien vastaanoton potilasturvallisuuden vaarantumista. Aiemmin ambulanssin henkilöstö avusti ensiavun hoita jaa, mutta heidän siirryttyä pelastuslaitoksen tiloihin, tämä apu on jäänyt pois. Ensiavussa on päiviä, jolloin on vain yksi hoitaja ja paljon hoitoa ja tarkkailua vaativia potilaita. Ensiavussa käy keskimäärin 15 potilasta päivittäin. Valviran ohjeistuksen mukaan työnantaja on ensisijainen toimintayksikkönsä toimintaa valvova taho. Vain työnantajalla on mahdollisuus organisoida ja ohjeistaa toimintaansa, seurata ja arvioida reaaliaikaisesti ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin välittömästi sekä varmistaa palvelujen saatavuus ja asia kas tur val li suus ajoissa. Tarve toiminnan tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen voi tehdä tarpeelliseksi järjestää uudelleen työtehtäviä tavalla tai toisella. Työnantajalla on di rek tio-oi keu den nojalla mahdollisuus tehdä töiden asianmukaisen jär jeste lyn kannalta vähäisiä muutoksia tehtäviin. Toiminnallisessa muu tos tarpees sa tehtävien muuttumisesta tulee sopia työntekijän kanssa. Tilapäinensiirto voi kestää kerrallaan enintään kahdeksan viikkoa. (KVTES 1 luku 10 §) Henkilöstöhallintoon liittyviä asioita perusturvalautakunta on delegoinut viranhaltijoille, kuten esimerkiksi sen, missä toimipisteessä työskennellään. Vastaanotolla lähihoitajan työhön kuuluu ajanvaraus ja neuvonta, avustaminen hoitotyössä, materiaalitilaukset ja arkistointi. Lähihoitaja ei koulutuksen perusteella voi pitää itsenäistä vastaanottoa, vaan tehtävät ovat avustavia tehtäviä. Pegasos-potilastietojärjestelmän mukaan lähihoitajan välittömään potilastyöhön liittyvät tehtävät Himangalla pääosin ovat ajanvaraukseen liittyviä asioita, puhelimitse annettavaa ohjausta ja neuvontaa ja hoi to tar vik kei den luovutusta. Näitä kontakteja on päivittäin keskimäärin kahdeksan kappaletta. Puhelut voidaan keskittää Kalajoelle. Kalajoella vastaanotetaan päivittäin keskimäärin 110 puhelua ja Himangalla 20. Lääkäri Himangan vastaanotolla työskentelee kuukaudesta kolme viikkoa ja on tiistai ja torstai aamupäivisin palvelukeskus Mainingissa. Himangan vastaanoton lähihoitajan ja Superin pääluottamusmiehen kanssa on keskusteltu lähihoitajan siirtymisestä Kalajoelle ensiavun potilasturvallisuuden turvaamisen takia. Yksi lähihoitaja siirtyy Himangan vas taanotol ta Kalajoen ensiapuun kokeiluna ajalle 1.5. – 30.6. sekä 1.8. – 30.9.2017. Tänä aikana tehdään myös Kalajoen vastaanotolla töiden järjes te ly jä siten, että hoitajien työpanos keskitetään täysin hoitotyöhön. Tilan net ta tarkastellaan uudelleen syyskuussa, koska vastaanotoilla tahtuu elä köi ty mi siä. KALAJOEN KAU PUNKI ESITYSLISTA 3/2017 16 Vastaavia muutoksia toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen takia on tehty muidenkin työntekijöiden kohdalla. Mm. kehitysvammahuollon johta ja/vam maispalvelun sosiaalityöntekijä on siirtynyt lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin Himangalta Kalajoelle ja Kalajoelta Himangalle on siirtynyt vammaispalvelun tehtäviin Maakarin ohjaaja. Maakarin ohjaajan tehtä viin tullaan hakemaan täyttölupaa. Muutokset ovat tapahtuneet työn te kijöi den omalla suostumuksella. Henkilöstön kannalta tärkeintä on, että kaikki tehtävät ovat Kalajoen kaupungin tehtäviä ja tehtävät suoritetaan siellä, missä se on resurssoinnin kannalta tarkoituksenmukaisinta. Samanlaisia työpisteestä toiseen siirtoja tehdään viikottain Kalajoen hoitajien, niin vastaan oton, sosiaalityön kuin hammashoidonkin, siirtyessä työvoimatarpeen mukaan joko Himangalle tai Merijärvelle. Toisena vaihtoehtona ensiavun potilasturvallisuuden parantamiseksi on ylimää räi sen, uuden kokeneen työntekijän palkkaaminen vastaanottoon. Palkkakustannukset olisivat vuonna 2017 yhteensä 22.000 e. Kus tan nuksia ei ole varattu kuluvan vuoden talousarvioon. Palkkavaraus 32.000 e tulisi varata myös vuoden 2018 talousarvioon jatkuvuuden turvaamiseksi.
Miksi asia tuotiin lautakuntakäsittelyyn jälkikäteen? Mielenkiintoista olisi tietään mitä lautakunnassa on asiasta keskusteltu.

Olen saanut Yhteisöstä Voimaa-hankkeen osalta runsaasti palautetta. Ihmiset ovat seuraneet miten hanketta on toteutettu. Minulta kysytään miten tämä on mahdollista.

Tein asiasta valtuustoaloitteen, mutta perusturvalautakunta käsitteli asiaa vääristeltyjen tietojen pohjalta ja suojeli kaupungin viranhatijaa, joka näissä kaikissa kolmessa tapauksessa on sama henkilö. Asiasta valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut selvitystyöt.
Mielestäni Kalajoen kaupungilla on sosiaalipuolella riittävästi henkilökuntaa ja runsaasti päälliköitä ja päälliköiden päällikköjä. Muuten tällainen toiminta ei olisi mahdollista.
Kävin kävelemässä 5 km Hiihtomajan maastossa. Katselin jääkiekko-ottelua Kanada-Venäjä ja samalla kuntopyöräilin.

Mielipiteeni

Epävarmojen ihmisten mielestä todellisuuden pitäisi mukautua heidän ajattelutapoihinsa. Heillä on voimakas tarve kloonata muita, sulauttaa heidät omaan ajatteluunsa. He eivät tajua, että ihmissuhteen suurin voima on juur eri näkökannoissa. Samanlaisuus ei merkitse tasapainoa eikä yhdenmukaisuus sopusointua. Sopusointuisuus ja tasapainoisuus ovat toistensa täydentämistä, eivät samanlaisuutta. Samanlaisuudessa ei ole mitään luovaa, se on yksinomaan tylsää. Synergia perustuu erilaisuuden arvostamiseen.

Mietelauseet

Rakkaus on luonnonvoima, jolle moraali ja tahto eivät mahda mitään.
Missään ei ole todellista rakkautta vahvempaa voimaa.
Et elä todella, jos elät rakastamatta.
Mikä tahansa on kaunista jos sitä rakastaa.
Rakkaus on myös ihon kiintymystä.
Rakasta elämää, niin elämä rakastaa sinua.

Blogini

Laskun riitautus

Vaatimus asian palauttamiseksi ensimmäiseen oikeusasteeseen

Ojala-Siipola

Kantelu salaisesta sähköpostiviestistä

Selvitys oikeustaistelutilanteestani 13.4. 2017

Mielenkiintoiset blogit

Rautatientorin mielenosoitus tehonnut

Olli Mäenpään Yle-selvitys

Alueelliset uutiset

Kalajoen uudet ylioppilaat

Lukion nimi
Ylioppilaita
Pakollisten aineiden keskiarvo
Kaikkien aineiden keskiarvo
Kalajoen lukio
81
4,23
4,16
Tulos on minulle pienoinen pettymys. Olisin odottanut parempaa tulosta.

Listasimme koko Suomen yo-tulokset – Katso, miten oma lukiosi pärjäsi

Kalajoki jatkaa ylilääkärin hakemista

Pajalan perhekoti aloittamassa Himangalla

Rosatom suunnitellut lasten kesäleiriä Kalajoelle, saattaa siirtyä ensi kesään

Kanadalainen kaivosyhtiö konkurssiin Nivalassa – jätti jälkeensä saasteet ja miljoonien laskun veronmaksajille

Kotimaan uutiset

Nyt koko ay-liike kutsutaan vastarintaan: ”Hallitus nöyryyttää työttömiä ja pakottaa ilmaistyöhön”


Romanit nukkuvat milloin missäkin: autoissa, hylätyissä taloissa, teltoissa ja maakellareissa

Valtakolmikon hanke kaatui nolosti - IL listasi talousnousun sählärit ja sankarit

Video: Euran palosta syntynyt massiivinen savupilvi näkyi kauas – vahingot miljoonaluokkaa

PS-veteraani vastustaa Jussi Halla-ahon valintaa – ”Rehellisesti sanoen hänellä on etu”
Erkin kommentti: Minä toivon, että Jussi Halla-aho voittaa.

Kirjaväite: Tähänkin juttuun Ylen Jääskeläinen puuttui – maininta Orposta ja hallintarekisterilaista jätettiin pois

Timo Soini: Uudelle puheenjohtajalle ei ainakaan heti pääsyä Perussuomalaisten säätiön hallitukseen

Ulkomaan uutiset

Trump saapui Saudi-Arabiaan – kuningas vastassa lentokentällä

NY Times: Asiakirja paljastaa Trumpin sanat Venäjän ulkoministerille – ”Erotin juuri FBI:n johtajan. Hän oli hullu”

Entinen FBI-pomo Comey aikoo todistaa kongressissa

40 MW – maailman suurin kelluva aurinkovoimala avattiin

Donald Trump lupasi USA:lle kuusi jäänmurtajaa – Suomi hakee suurtilausta

Isku lentotukikohtaan tappoi 141 Libyassa

Talousuutiset

Talouden imu alkaa jo purra asuntojen myyntiaikoihin

Vienti vauhdittaa: OP korotti talouskasvuarviotaan 2,3 prosenttiin

Urheilu-uutiset

Järkyttävän kova kuulatulos USA:ssa – pisin kaari 14 vuoteen

Hirmuinen keihäskaari! Sensaationimi jysäytti maailmantilaston kärkeen, ennätys parantunut yli kahdeksan metriä

Loppukevennys

Matu kourii kahvilassa kattilasta ruokaa käsin

Susipari käveli traktoria vastaan Pöytyällä - katso kännykällä otettu video

TS: Nainen käytti useita poikia hyväkseen - painosti alastonkuvilla ja keksityillä raskauksilla

Tuore ylioppilas sai jättiyllätyksen: umpisuolen tulehdus olikin syntymässä oleva vauva

6-vuotias poika siepattiin kaupan parkkipaikalta Yhdysvalloissa - löytyi ammuttuna autosta

Kotkalaisnuorukainen Ganoon Kuri vankeuteen törkeästä raiskauksesta

Sotakaveri muistelee: ”Asuin Lauri Törnin kanssa samassa teltassa”

Kummeli - Normipäivä (High Q)

Kummeli Krapula.

YLE AREENA

A-Talk

A-Teema

A-studio

Ulkolinja: Trumpin vihaiset alamaiset

Musiikki

LOVE IS JUST FOR FOOLS (română)

You are my love

My angel love

С. Грищук - Ты со мной (S .Grischuk - You're with me) ♥

С. Грищук. Ты со мной...wmv

С Грищук А дождьд все льет

By Saltanat: "Позитив"- Я за счастьем не хожу, сам его произвожу

А дождь все льет... Сергей Грищук

Музыка Сергей Грищук YOUR EYES

НОВИНКА!!! Вишни Вкус На Губах - Сергей Грищук

Urheiluvideoita

Helsinki summer games 1952 Olympics opening ceremony

Helsingin Olympialaiset 1952 väreissä, osa 1.

Helsingin Olympialaiset 1952 väreissä, osa 2.

Summer Olympics Of 1952 Held At Helsinki, Finland - Games of the XV Olympiad - Val73TV

1952 OLYMPIC GAMES

Olympic Games Helsinki 1952, 3000m Steeple-Chase

Emil Zátopek Wins 5,000m, 10,000m & Marathon Gold - Helsinki 1952 Olympics

Athletics - Men's 5000M - Helsinki 1952 Summer Olympic Games

Jamaica's Heroes Win 4x400m Relay Gold - Helsinki 1952 Olympics

Marjorie Jackson Wins 100m - Australia's First Athletics Gold | Helsinki 1952 Olympics

USA's Women Set New 4x100m World Record For Gold - Helsinki 1952 Olympics

Sotavideoita

37-1 20.03.1942 Лесоповал-фронту. Работа прачечной. Колонна из 500 лошадей

32-1 13.02.1942 Поставка продовольствия и боеприпасов. Дальнее патрулирование

20-1 21.11.1941 Северная Карелия. Ловля рыбы. Саамы

2-2 19.07.1941 Бои за Энсо. Рассуждения о культуре, пленные русские. Немцы и Сийласвуо вместе

4-1 1.08.1941 Рюти и Маннергейм в Миккели. Братья по оружию. Свинхувуд на фро

40-1 10.4.1942 Расчистка зимних дорог. Лыжный патруль атакует неприятельские позиции

36-2 13.03.1942 Подготовка водителей, механиков и ветеринаров во время войны

Финская кинохроника боев на Карельском перешейке 1941

15-1 17.10.1941 Петрозаводск. Дворец Отто Куусинена. Парад в Петрозаводске

4-2 1.08.1941 Рюти и Маннергейм в Миккели. Братья по оружию. Свинхувуд на фронте

Vanhoja työtapoja

K-maatalouden Koetila 1963-2013

Koetila 50 vuotta - Tervetuloa Viljelyohjelmapäivään!

Maatalouskauppaa Alajärvellä 1980-luvulla

Sopimusviljelijöiden ja koneenkäyttäjien koulutusta Koetilalla 1980-luvulla

Nurmikasvien koeruutujen esittely ja kasvuunlähdön havaintoja Koetilalla

Wanhan Ajan Päivät, Soini - Osa 1/2

Wanhan Ajan Päivät, Soini - Osa 2/2


Puimakone Teijon Karhu Sawolaesilla Perinnekonepäevillä 2012

Rukiin puintia puimakoneella osa1

Rukiin puintia puimakoneella osa 2

Rukiin puintia puimakoneella osa 3

Liikunta ja terveys

Paino 105,8 kg. Verenpaine aamulla 136/87 pulssi 67. Verenpaine illalla 154/91, lepopulssi 56. Jumppa 30/1870 min, kävely 5/122 km, pyöräily 0/270 km, uinti 0/26600 m, kuntosali 30/4390 min, juoksu 0/0 km, hiihto 0/0 km , rullaluistelu 0/0 km.

Kalajoki-näyttely

Kirpputori Etapin esittely

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

VALTIOPETOSVÄITETTÄ TUKEVAA AINEISTOA

Tekikö Koivisto valtiopetoksen?

Koiviston salainen konklaavi-sopimuksen salattu sisältö

Lamavelallisten myynti velkaorjiksi Norjaan - mitä vastaavat Paavo Lipponen, Suvi-Anne Siimes ja Sauli Niinistö

Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa

Konklaavin historiaa – uudelleen lämmitettynä

Oikeusvaltio Suomi - Taistelu mafiaa vastaan

Koiviston konklaavi

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikollliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Valtiopetos on tosiasia

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi

Tyytymättömyyden ilmaisu oikeuden päätökseen

Presidentti Mauno Koivisto oli Tarja Haloselle vahva tuki

Esko Aho: En olisi selvinnyt neljästä vuodesta pääministerinä ilman presidentti Koiviston voimakasta tukea
Erkin kommentti: Mauno Koivistoa on syytä epäillä valtiopetoksesta ja siinä häntä olivat auttamassa Tarja Halonen ja Esko Aho. Halonen salaili asiakirjoja ja Esko Aho oli mukana SSP-sopimuksen tekemisessä.

Koivisto ja Sinivalkoinen kavallus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti