maanantai 22. lokakuuta 2012

MA 22.10.2012
Huomenna voi vielä ennakkoäänestää. Numeroni on 85.

Päivän sää

Lämpötila aamulla -6 C, tuuli kaakosta 2 m/s, selkeää ja poutaa, suhteellinen kosteus 99 %. Lämpötila päivällä + 2 C. Aurinko nousee 8.37 ja aurinko laskee 17.37. Päivän pituus 9 h 00 min.

Sadetutka

Anita ja Anitta ovat espanjattaria; tämä Anna-nimen hellittelymuoto tuli almanakkaamme vuonna 1950. Kantasana on heprean Hannah, ”armo”. Anja on venäläinen muunnelma samasta nimestä. Meillä Anittaa varhaisempi Anja on tunnettu myös paikannimistä Anjala ja Anjalankoski. Anniina tuli joukon jatkoksi vuonna 1995.

Tapahtumat

JHT-sopasta on todettava, että JHT:n vanha johtokunta ei ollut enää 19.10.2012 toimivaltainen, kun se purki JHT:n ja Kalajoen perussuomalaisten välisen sopimuksen. Uusi johtokunta oli valittu jo 17.10.2012 eikä seuralla voi olla kahta toimivaltaista johtukuntaa yhtäaikaa. Lisäksi on syytä epäillä, että vanha johtokunta ei ole voinut pitää kokoustaan perjantaina 8 aikaan aamulla. Pöytäkirjaa on siksi syytä epäillä väärennetyksi. Jos ja kun pöytäkirja on väärennetty, niin rikoslain 33 luvun 1 §:n mukaan joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena, on tuomittava väärennyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Kun lisäksi tuolla mahdollisesti väärennetyllä pöytäkirjalla on saatu aikaan oikeudellinen toimenpide eli sopimuksen purkaminen väärillä tiedoilla, niin tekoa on pidettävä törkeänä.
Kaiken tämän olisin voinut sietää ja sopia, mutta mittani tuli täyteen kun JHT:n joukkueen johtaja Pertti Saukko aloitti facebookissa minun tarkoituksellisen mustaamaalamiseni heikentääkseen minun kunnallisvaalimenestystä. Hän kirjoitteli facebookiin minua loukkaavia viestejä ja kieltäytyi poistamasta niitä. Tein asiasta ilmoituksen nettipoliisille.

Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on rikoslain mukaan törkeä kunnianloukkaus 9 § (9.6.2000/531)Kunnianloukkaus.

Joka
  1. esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
  2. muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.
10 § (9.6.2000/531)Törkeä kunnianloukkaus.Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
  1. rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
  2. aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Olen toiminut kuuluttajana jääkiekon Suomisarjaotteluissa. Facebookista sain lukea Pertti Saukon ilmoituksen suurelle yleisölle, ettei Erkki Aho toimi enää kuuluttajana JHT:n kotiotteluissa. Minun oikeustajuni mukaan kysymys on syrjinnästä. Rikoslain 11 luvun 11 § (13.11.2009/885)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Kun nämä kaikki teot yhdistetään niin teko on minun oikeustajuni mukaan niin törkeä, ettei siitä selviä ilman ehdotonta tuomiota.Kalajoen perussuomalaiset

Näiden kunnallisvaalien keskeisin asia on katkaista Raili Myllylän valtakausi Kalajoen johdossa. Siksi tuon esille Raili Myllylän toimintavat, koska en voi niitä hyväksyä. Perustelen tämän asian sillä, että Raili Myllylä valtuuston puheenjohtajana esti minua esittämästä valtuustolle sen pyytämää
selvitystä rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Tein tuolloin n. 1879 sivun selvityksen asiasta, mutta se käytännössä salattiin valuutetuilta. Kysymyksessä on rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:n vastainen teko. Tuolloin, siis vuonna 2006 olisi selvinnyt suurelle yleisölle millaisten rikosten kohteeksi olen joutunut ja ketkä ovat todelliset syylliset. Rili Myllylä esti totuuden julkistamisen.

10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Ks. L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 18 §.
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Tilanne on nyt se, että asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt asioissa jo loppullisen ratkaisunsa. Asianajaja Jouni Vihervalli on tunnustanut tekonsa, varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa, varatuomari Asko Keränen on tunnustanut tekonsa ja eronnut Suomen Asianajajaliitosta. Uskonnollisen vakaumuksen omaavat poliisit eivät ole tunnustaneet rikoksiaan eikä myöskään syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen sekä suuri joukko heidän suojelijoitaan. Korkeimmalla oikeudella on nyt erittäin hankala tilanne, kun pitäisi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevät eri oikeusasteiden väärät päätökset. Ratkaisu on luvattu lähiaikoina.Olin tänään yhteydessä Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtajaan Hiekkasärkkien kaukolämpöasian johdosta. Sain hänen näkemyksensa asioihin. Hän kertoi, ettei kaukoläpöä saataisi kannattavaksi jos rakennettaisiin kaukoläpöputki esim. uudelle mökkimessualueelle asti. Olen miettinyt asiaa enkä ole oikein vakuuttunut Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtajan kannanotosta. Mielestäni kaikkien Hiekkasärkkien yrittäjien ja rakennusten tulisi liittyä kaukolämpöön. Silloin sillä olisi kannattavat toiminnan edellytykset. Matkailualeella tarvitaan parempaa yhteistyötä yritysten kesken.Jorma Tikkanen: Kalajoen valta kahden käsissä
Erkin kommentti: Ääni keskustalle on ääni Raili Myllylälle! Se on ääni myös rikollisten suojelun puolesta. Kokoomus on Keskustan apupuolue Kalajoella. Sitä osoittaa myös Juha Rahkolan kommentti lehtijutussa.

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanen

Konserniyhtiörakenteen kehittäminen


Tätä maata (karaoke)

Nimeni on Erkki Aho

Ahojahti
Blogini Erkki Aho

Nettikirja

Hiekkasärkät 100 vuotta

Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua - Aikamatka

Jarin blogi

Perussuomalaisten ehdokkaat Kalajoella
85 Erkki Aho
86 Reijo Karjalainen
87 Ari Keronen
88 Jani Kurikkala
89 Markku Muhonen
90 Lek Pernu
91 Agnessa Vähäsarja
92 Jari Väli-Klemelä

Perussuomalaisten ehdokkaiden valtakunnallinen sivusto

Huomiota ehdokasasettelusta Kalajoella

Ehdokkaat Kalajoella

Ehdokkaat saivat vaalinumeronsa

Kalajokisen kunnallisvaaliehdokkaan perehdyttämisohjelma osa 1

Kunnallisvaaliehdokkaan perehdyttäminen osa 2 - Suhteellinen vaalitapa

Kalajoen kunnallisvaaliehdokkaan perehdystämisohjelma osa 3 - Ketkä päättävät nyt, mistä ja mitä päättävät?

Tämän linkin kautta saat tiedot hälyytysasioista Suomessa

Poliisin tiedotteet

Elisan päiväkirja - Auringonnousukiito

Uutiset

Ennakkoäänet kunnittain

HS: Huostaanotot Suomessa satojen miljoonien liiketoimintaa

Yle: Perussuomalaisille murskavoitto kuntavaaleissa
Erkin kommentti: Gallupit ”valehtelevat”. Minun ennustukseni perussuomalaisten osalta on n. 12,0%. Perustan arvioni ehdokasmääriin.

Mielenkiintoiset blogit

Näiden linkkien avulla pääset Iltalehden, Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien blogistien blogeihin
http://blogit.hs.fi/
Tässä on mielenkiintoisia blogeja
Jyrki Virolainen
Timo Soini
http://timosoini.fi/
Jussi Halla-aho
NRA kansallinen kivääriyhdistys ry
Timo Vihavainen
Sampo Terho
Mikko Niskasaari
Verkkomedia
ProMerit.net-arvojen puolesta
Suora linja
Kansanedustajien blogit

Mielipiteeni

Korvaamaton Paatero palatsissaan

Politiikan moraali ja demokratia

Viivytystaistelu vapaan maailman arvoja vastaan

Oikeustaistelun huipentuma lähestyy:
Kantelu todistajien toiminnasta

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä

Laillisuusvalvonta on mätäpaise, mikä on puhkaistava

Tässä on hyvää aineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareille ja ennenkaikkea Rovaniemen hovioikeuden tuomareille

Tuomarin eettiset periaatteet

Puhetta Tuomaripäivästä 12.10.2012

Entäs valtionsyyttäjä Jorma Äijälän teot?

KKO: Ulvilan murhajuttu palautetaan käräjäoikeuteen


Päivän mietelause

Rakkaus synnyttää vastarakkautta.
Sinne jalka käy minne rakkaus vetää.
He puhuvat eniten joilla on vähiten sanottavaa.
Kaikkien päälle päivä paistaa.
Rakkaus kasvaa käytössä.
Jos luottaa itseensä, kaksinkertaistaa kykynsä.

Laulu, mikä on jäänyt mieleeni

Группа Невесты - "Цветочки" (Nevesty)

Я тихо шла.

"HEJ SOKOŁY" UKRAINA (traditional) / "HEY FALKONS" - WIESLAWA DUDKOWIAK

Värssy

Ystävyys on kuin pikkuinen ukko,
jolla on taskusssa avain ja lukko.
Niillä se sitoo ystävät yhteen
niin kuin maanmies pellolla lyhteen.

Terveys ja liikunta

Paino 105,3 kg, verenpaine 193 /116 lepopulssi 59. Uinti 1000 m /69500 m.

Loppukevennys

Yellow Rain

Runaway Gorilla

Unexpected Coffin

JFL Hidden Camera Pranks & Gags: Guitar Grandma

Maatalossa oli heinätyöt kiireemmillään menossa ja emäntä oli edellis päivänä käynyt tohtorilla.
Emäntä oli lähdössä taas, isäntä kysyi,että minnes nyt tohtorille koetuloksia kysymään.
Ei käy heinäntekoaika ja soitan tohtorille kahvin aikoihin,niinhän isäntä soittikin ja kysyi mikä meirän emännän koetulos on,lääkäri vastas,että sokeritauti,johon isäntä vastas,että voiko nuon happames ihimises olla noin makee tauti.

Kaksi sisarusta olivat elelleet elämänsä yhdessä ilman miesseuraa. Kissa heillä oli ollut miltei aina, vaan sitäkään ei koskaan edes ulos päästetty. Ikäneitoja siis kaikki tarkoin. Sitten toinen sisaruksista voitti jonkun kauppaketjun kilvasta etelänmatkan. Sopivat että sisaren pitää heti lomaltaan kirjoittaa kuulumisia. Viimein etelästä tulikin kortti, jossa luki .......... "Päästä kissa ulos!"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti